Onomastico

Yesterday : s. Simeone Today : s. Mansueto Tomorrow : s. Eleuterio