Onomastico

Yesterday : s. Elena Today : s. Giovanni Eudes Tomorrow : s. Bernardo di Chiaravalle