Onomastico

Yesterday : s. Adalgisa Today : s. Anselmo d'Aosta o di Canterbury Tomorrow : s. Daniele